TEMAS TECNICOS KANNAGARA DOJO

 

      TACHIDORI - AIKIKEN         JO DORI - AIKIJO                   TANTO DORI

        SUBURIS  KEN                      SUBURIS JO                   ATAQUES DE TANTO

        AWASES  KEN                      AWASES JO

                                            KATA 13 KATA 31                                           

 

  INTERES TECNICO                  VIDEOS                       INTERES

  SHIHO-HAPPO GIRI             SUBURIS  KEN              USO EN AIKIDO

   PROGRAMA KYUS NACIONAL           SUBURIS  JO             FORMAS DE ATAQUE   

 PROG. ARMAS KANNAGARA           AWASES DE KEN             KUMITACHI                     

                                        AWASES DE JO                KUMIJO

                                           KATA 13

                                           KATA 31